Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Маладому спецыялісту

Тыпы ўрокаў

 • У залежнасці ад дыдактычных мэтаў вылучаюць наступныя тыпы ўрокаў:
 • Фарміравання ведаў.
 • Замацавання і ўдасканалення ведаў.
 • Фарміравання і ўдасканалення ведаў.
 • Фарміравання ўменняў і навыкаў •
 • Удасканалення ведаў, уменняў і навыкаў.
 • Прымянення ведаў на практыцы.
 • Паўтарэння і сістэматызацыі ведаў.
 • Праверкі ведаў.
 • Камбінаваны ўрок.

У залежнасці ад тыпу ўрока вызначаюць наступныя мэты:

 • Засваенне новых ведаў.
 • Засваенне ўменняў і навыкаў.
 • Комплекснае прымяненне ведаў, уменняў і навыкаў  
 • Абагульненне і сістэматызацыя ведаў.
 • Праверка, ацэнка і карэкцыя ведаў, уменняў і навыкаў.
 • Развіццё лагічнага мыслення.
 • Авалоданне ўменнем прымяняць атрыманыя веды і навыкі ў новых сітуацыях.
 • Засваенне вучнямі паняццяў, правапісу, фармулёвак, тэарэм і г.д.

Віды ўрокаў:

Традыцыйны — праверка дамашняга задання, тлумачэнне новай тэмы, замацаванне.

Камбінаваны - з элементамі самастойнай работы, лекцыяй, праблемна-пошукавай дзейнасцю.

Урок-залік, урок-семінар, урок-дыспут, урок-канферэнцыя, урок-практыкум, урок самаправеркі (тэсціраванне) і інш.


Патрабаванні да мэт урока


У пачатку ўрока неабходна вызначыць трыадзіную мэту:

Трыадзіная мэта:
адукацыйная, развіваючая, выхаваўчая.


Адукацыйная мэта:
1. Забяспечыць і пракантраляваць ступень засваення следчых паняццяў, якія ўваходзяць у змест тэмы ўрока.

2. Сфармуляваць (працягваць фармуляваць) нейкія паняцці.

3. Замацаваць уменні і навыкі вучэбнай працы (сачыненні, адказы, праца з кнігай, даведнікам, развіццё чытання, лісты).

4. Якія асноўныя факты, агульныя паняцці, высновы і прычына-следчыя сувязі павінны быць засвоены на ўроку.

5. Якія новыя рысы ў развіцці грамадскіх працэсаў раскрываюцца на ўроку.

6. Якія веды вучняў замацоўваюцца і паглыбляюцца, у чым гэта выяўляецца.

7. Якія ўменні, ідэі, тэорыі, прадстаўлення фармуюцца.

Развіваючая:

1. Задачы развіцця інтэлекту, волі, эмоцый і пазнавальных інтарэсаў.

2. Задачы развіцця ўмення вылучыць у ходзе ўрока галоўнае, істотнае (складанне схем-канспектаў, планаў вывучанага, кантрольных пытанняў па тэме, фарміраванне ўмення параўноўваць, абагульняць).

3. Забеспячэнне ў ходзе ўрока развіцця ў школьнікаў самостойнасці падчас навучанняі.

4. Развіццё маўлення вучняў, уменне пераадольваць цяжкасці в вучэнні, гартаваць волю, стварэнне эмацыйных перажыванняў.

5. Развіццё мыслення, маўлення, памяці, эмоцый, інтарэсаў, здольнасці да практыкі.

Выхаваўчая:

1. Садзейнічае ў ходзе ўрока фарміраванню светапогляду (матэрыяльнасць свету, прычынна-выніковыя і іншыя з'явы), выкрыццю ілжывых юнацкіх поглядаў на нейкія катэгорыі...

2. Азнаямленне з грамадска-палітычнымі падзеямі, выкрыццё антыграмадскай прапаганды.

3. Працоўнае выхаванне, профарыентаванае, маральнае (патрыятызм, калектывізм, гуманнасць, міласэрнасць), эстэтычнае, фізічнае...


Варыянты фармулёўкі мэт урокаў розных тыпаў

ТЫП УРОКА. ПРЫКЛАДНЫЯ ФАРМУЛЁЎКІ МЭТ

Фарміраванне новых ведаў

Вучні павінны:

 • мець уяўленне аб...
 • мець агульнае паняцце аб...
 • распазнаваць...
 • разумець змест...
 • арыентавацца ў прычынна-следчых сувязях...
 • умець выяўляць заканамернасці...

Фарміраванне новых уменняў і навыкаў:

 • умець прымяніць веды ў стандартнай сітуацыі;
 • умець самастойна выканаць заданне...
 • умець раскрыць спосаб выканання задання...

Замацаванне і ўдасканаленне ведаў

 • ведаць канкрэтную інфармацыю...
 • умець (вырашыць, правесці аналіз, сфармуляваць)...
 • умець узнаўляць атрыманыя веды...

Сістэматызацыя і абагульненне вучэбнага матэрыялу

ведаць...
умець сістэматызаваць вучэбны матэрыял...
умець рабіць абагульненне…

Праверка і ацэнка ведаў

У залежнасці ад узроўню кантролю (знаёмства, рэпрадуктыўны ўзровень, творчы ўзровень) вучні павінны:

 • умець пазнаваць пры знешняй апоры...
 • умець узнаўляць па ўзоры...
 • умець узнаўляць па прапанаваным алгарытме...
 • умець ажыццяўляць перанос ведаў у іншую сітуацыю...

Распаўсюджаныя памылкі пры фармуляванні мэт урока:

1. Адлюстраванне настаўнікам сваёй дзейнасці або зместу ўрока, напрыклад: пазнаёміць вучняў..., паказаць, расказаць вучням... і да т. п.

2. Вызначэнне настаўнікам парадку дзейнасці вучняў, напрыклад: вучні выконваюць..., рашаюць..., знаёмяцца... і да т. п.

3. Вызначэнне настаўнікам мэты ўрока для сябе, а не для вучняў.

4. Пастаноўка развіваючай мэты канкрэтнага ўрока, а не шэрагу ўрокаў, звязаных адной тэмай.


Алгарытм аналізу мэт урока

Аналізуючы мэты ўрока, вызначаюць:

 • сцісласць, выразнасць і простасць фармулёўкі мэты;
 • ступень усвядомленасці настаўнікам мэты;
 • ці закладзены ў фармулёўцы канчатковы вынік, г. зн. ці дыягнастычная мэта;
 • чым выклікана пастаноўка мэты: патрабаваннямі вучэбнай праграмы, цікавасцю вучняў, асаблівасцямі класнага калектыву і г. д.;
 • якая сувязь мэты з тэмай урока, г. зн. ці перспектыўная мэта;
 • рэальнасць дасягнення мэты;
 • суадноснасць мэты, зместу вучэбнага матэрыялу, метадаў навучання і форм арганізацыі пазнавальнай дзейнасці на ўроку;
 • адсутнасць разрыву паміж мэтай і вынікам.

Структура традыцыйнага ўрока (або яго этапы)

тыпы ўрокаў

У залежнасці ад дыдактычных мэтаў вылучаюць наступныя тыпы ўрокаў:

• Фарміраванне ведаў.

• Замацаванне і дасягненні навукі.

• Фарміраванне і дасягнен

ЭТАПЫ

ЗМЕСТ

Варыянты ДЗЕЯННЯЎ

Арганізацыйны (3-5 хвілін)

Прывітанне;

- як падрыхтавана памешканне да ўрока, ці адпавядает гігіенічным патрабаванням;

- вызначэнне тых, хто адсутнічае;

- праверка падрыхтаванасці вучняў да ўрока;

- падахвочванне вучняў да активной дзейнасці

Эфектны і добразычлівы пачатак з жарта, камплімента, эпіграфа, дэвізу, вырашэння праблемнай сітуацыі

Праверка дамашняга задання

(7 - 1 0 мін)

Выяўленне факта выканання дамашняга задання класам;

высвятленне прычын невыканання складаных момантаў у дамашнім заданні;

выпраўленне памылак

-самаправерка па ключы;

- узаемапроверка;

франтальная праверка;

праграміраванае апытанне;

- тэст

Падрыхтоўка вучняў да ўспрымання новай тэмы (3 - 5 мін

Паказаць лагічную ўзаемасувязь новага вучэбнага матэрыялу з раней вывучаным

матэрыялам,

выразна размежаваць асноўную і дадатковую інфармацыю;

- праверыць аб'ём і якасць засваення папярэдняга матэрыялу асобнымі вучнямі; 

- праверка (або напамін) сфарміраваных АНУН (агульнавучэбных уменняў і навыкаў);

Вуснае франтальнае апытанне на ўзроўні репрадукцыі;

- тэсціраванне;

- індывідуальнае апытанне;

- стварэнне нестандартных сітуацый у выкарыстанні ведаў;

- дыскусія;

- адэкватнае мэтавызначэнне;

- праблемнае заданне;

- эўрыстычнае пытанне;

- прадстаўленне гіпотэзы;

- пазнавальная задача

Падача новага матэрыялу або засваенне новых ведаў

(15-20 мін)

Першаснае пагружэнне ў

змест тэмы (праца з

матэрыялам падручніка, графі-

чнай табліцай або планамтэмы);

— першаснае абагульненне і

сістэматызацыя новага вучэбнага матэрыялу пасля папярэднягапагружэння ў змест новай тэмы;

падчас засваення новага матэрыялу навучаць уласнай

дзейнасці па вывучэнні зместу, уменням і навыкам рацыянальна вучыцца

Сутнасць навучання не ў выкладзе матэрыялу, а ў вывучэнні яго вучнямі пад кіраўніцтвам настаўніка;

- метадычныя прыёмы:  

 • тлумачальна-ілюстратыўны;
 • праблемны;
 • праблемна-пошукавы;
 • наглядны; 
 • віды работы:
 • гутарка;
 • лекцыя;
 • самастойная работа;
 • групавая і калектыўная арганізацыя познавальнай дзейнасці;
 • слоўнікавы работа

Замацаванне новых ведаў

(5 10 мін)

Замацаванне ведаў на ўзроўні рэпрадукцыі;

- паглыбленне асэнсавання

вучнямі вучэбнага матэрыялу, праверка разумення сутнасці новых паняццяў;

- замацаванне ў нестандартных сітуацыях

-Тэставыя заданні;

- праблемныя пытанні;

- дыферэнцыраваныя заданні;

- пытанні ад адваротнага;

- вылучэнне галоўнага ў тэме

Заключны (5 - 7 мін)

Падвядзенне вынікаў урока

(ацэньванне матывацыі

вучняў на ўроку, стараннасці,

ведаў, уменняў і навыкаў у цэлым на ўроку);

- матываванасць дамашняга

задання;

- падрабязны, але сціснуты інструктаж па выкананні дамашняга задання

Разгорнутая слоўная характарыстыка познавальнай дзейнасці на ўроку кожнага вучня;

 • ацэнка вучэбных дасягненняў у балах;
 • дыферэнцыраваныя заданні;
 • індывідуальныя заданні;
 • добраахвотныя заданні як выхаваўчы сродак

 

Заўвагі:
1. Дамашняе заданне не павінна капіраваць змест работы на ўроку, яно павінна быць праблемна-пошукавым, з абавязковым азнаямленнем з дадатковай інфармацыяй.
2. Адзнакі выстаўляюцца ў дзённік да званка, бо перапынак — асабісты час вучня.


ВУЗЕЛЬЧЫК НА ПАМЯЦЬ

Арганізацыйная і заключная часткі ўрока не менш важныя, чым асноўная частка ўрока-менавіта яны ствараюць аснову для пазнавальнай дзейнасці на ўроку і матывуюць вучняў на далейшую працу.


Прыкладныя схемы ўрокаў у залежнасці ад іх тыпаў

Схема ўрока засваення новага матэрыялу:

 • арганізацыйны этап;
 • этап падрыхтоўкі вучняў да засваення новых ведаў;
 • этап засваення новых ведаў;
 • этап замацавання новых ведаў;
 • этап інфармавання вучняў аб дамашнім заданні і каментціраванне парадку яго выканання.

Схема ўрока замацавання вывучанага матэрыялу:

 • арганізацыйны этап;
 • этап падрыхтоўкі вучняў да замацавання атрыманых ведаў;
 • этап замацавання ведаў;
 • этап інфармавання вучняў аб дамашнім заданні і каменціраванне парадку яго выканання.

Схема ўрока паўтарэння:

 • арганізацыйны этап;
 • этап падрыхтоўкі вучняў да паўтарэння набытых ведаў;
 • этап паўтарэння;
 • этап інфармавання вучняў аб дамашнім заданні і каменціраванне парадку яго выканання.

Урок сістэматызацыі і абагульнення вывучанага матэрыялу:

арганізацыйны этап;
этап падрыхтоўкі вучняў да складання (паўтарэння) алгарытмаў — апорных схем, табліц, тэзісаў і да т. п.;
этап абагульнення і сістэматызацыі вывучанага;
этап інфармавання вучняў аб дамашнім заданні і каменціраванне парадку яго выканання.

Урок праверкі і ацэнкі ведаў:

 • арганізацыйны этап;
 • этап падрыхтоўкі вучняў да праверкі ведаў;
 • этап ўсебаковай праверкі ведаў;
 • этап інфармавання вучняў аб дамашнім заданні, якое павінна насіць праблемна-пошукавы характар.
 • Алгарытм падрыхтоўкі да ўрока
 • Урок пачынаецца не са званка, а з падрыхтоўкі да ўрока.

Для эфектыўнасці правядзення ўрока неабходна:
1. Вызначыць і сфармуляваць тэму ўрока.
2. Вызначыць месца дадзенага ўрока ў сістэме ўрокаў.
3. Вызначыць і сфармуляваць мэты дзейнасці настаўніка і вучняў.


Элементарныя патрабаванні да рабочага плана ўрока:

1. Вызначыць тып і від урока.
2. Выразна сфармуляваць мэту ўрока, зыходзячы з яго месца і ролі сярод папярэдніх і наступных урокаў.
3. Вылучыць этапы ўрока і вызначыць для іх прыкладныя час.
4. Паставіць задачы да кожнага этапа.
5. Прадугледзець рознаўзроўневыя заданні для вучняў (з рытму актыўнай дзейнасці не павінны выпасці «моцныя» і «слабыя» вучні, а таксама асноўная «сярэдняя» група вучняў).
6. Прадумаць метады і прыёмы навучання, памятаючы аб ступені эфектыўнасці кожнага метаду.
7. Падрыхтаваць нагляднасць або ТСН.
8. Абраць прыём ацэньвання ведаў, уменняў, навыкаў, а таксама матывацыі вучняў.
9. Дамашняе заданне павінна быць у абавязковым парадку дыферэнцыраваным.
Алгарытм здароўезберагаючых тэхналогій
Здароўезберажэнне дзяцей у значнай меры залежыць ад арганізацыі навучальнага працэсу. Асноўнай структурнай адзінкай вучэбнай працы з'яўляецца ўрок, ад пабудовы якога залежыць функцыянальны стан школьнікаў у працэсе вучэбнай дзейнасці.

Раздзелы сайта