Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

План заседаний МО

Пасяджэнне 1.

Тэма: «Нарматыўна прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў 2020/2021 навучальным годзе»

Мэта: павышэнне ўзроўню нарматыўна-прававой кампетэнцыі настаўнікаў метадычнага аб'яднання ў забеспячэнні адукацыйнага працэсу па замежных мовах.

Дата правядзення: жнівень 2020

Форма правядзення: інструктыўна - метадычная нарада


Пасяджэнне 2

Тэма:  Фарміраванне прадметных, метапрадметныя і асобасных кампетэнцый ў працэсе вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па замежнай мове

Мэта:

 • паглыбіць прадметныя і метадычныя веды настаўнікаў метадычнага аб'яднання пра сучасныя кірунках развіцця моўнай адукацыі па вучэбным прадмеце "Замежная мова»;
 • ўключыць настаўнікаў у дзейнасць па засваенні спосабаў фарміравання прадметных, метапрадметныя і асобасных кампетэнцый вучняў на вучэбных занятках па замежнай мове;
 • спрыяць авалоданню настаўнікамі прыёмамі і сродкамі арганізацыі і стымулявання, дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі вучэбнай дзейнасці, стварэння сітуацыі поспеху.

Дата правядзення:  кастрычнік 2020

Форма правядзення:  «круглы стол»


Пасяджэнне 3

Тэма: Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі як сродак кіравання пазнавальнай дзейнасцю вучняў.

Мэта:

 • стварыць умовы для прафесійнага развіцця настаўнікаў у пытаннях выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій пры развіцці інтэлектуальных і творчых здольнасцяў вучняў;
 • арганізаваць абмен эфектыўнымі ўзорамі адукацыйных практык выкладання замежнай мовы з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій;
 • павысіць прывабнасць урокаў замежнай мовы дзякуючы выкарыстанню сучасных спосабаў, прыёмаў, камп'ютэрных і сацыяльных тэхналогій;
 • забяспечыць кансультатыўную дапамогу настаўнікам замежных моў па фарміраванні гатоўнасці працаваць у камунікатыўным рэжыме;

Дата правядзення: снежань 2020

Форма правядзення: семінар-практыкум


Пасяджэнне 4

Тэма: Стварэнне інфармацыйнага адукацыйнага асяроддзя як асновы для арганізацыі самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце «Замежная мова». 

Мэта:

 • удасканаленне адукацыйнага працэсу па замежнай мове праз павышэнне прафесійнага майстэрства педагогаў;
 • стварэнне камфортнай адукацыйнай асяроддзя, якая забяспечвае атрыманне вучнямі адукацыі ў адпаведнасці з іх здольнасцямі, магчымасцямі і патрэбамі.

Дата правядзення: сакавік 2021

Форма правядзення: творчы дыялог


Пасяджэнне 5

Тэма: Аналіз метадычнай работы метадычнага аб'яднання ў 2020/2021 навучальным годзе і задачы на 2021/2022 навучальны год

Мэта:

 • прааналізаваць працу метадычнага аб'яднання за год, падвесці вынікі, намеціць асноўныя напрамкі работы на будучы навучальны год;
 • арганізаваць абмен эфектыўнымі ўзорамі адукацыйных практык выкладання замежнай мовы.

Дата правядзення: май 2021

Форма правядзення: панарама метадычных ідэй


ЛІТАРАТУРА:

 1. Баранова, Н. П. Концепция учебного предмета “Иностранный язык» / Н. П. Баранова, П. К. Бабинская, Н. В. Демченко // Замежныя мовы. – 2015. – № 4. – С. 3–12.
 2. Баранова, Н. П. О критериях оценки качества обучения иностранному языку в учреждениях общего среднего образования / Н. П. Баранова // Замежныя мовы. – 2019. – № 1. – С. 3–5.
 3. Баранова, Н. П. Об организации процедуры оценки качества научно-методического обеспечения по учебному предмету “Иностранный язык” в учреждениях общего среднего образования / Н. П. Баранова // Замежныя мовы. – 2020. – № 1. – С. 3–11.
 4. Белозорович, О.А. Мультикультурные барьеры и пути их преодоления в процессе коммуникации / О.А. Белозорович // Замежныя мовы. – 2016. - № 2. – С. 3 – 7.
 5. Богдановская, И. М. Информационные технологии в педагогике и психологии: Учебник для вузов. стандарт третьего поколения / И. М. Богдановская, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект.— СПб : Питер, 2015. – 304с.
 6. Борозна, Л.А. Изучение малоизвестных страниц истории родного края, культуры, быта на уроках немецкого языка / Л.А. Борозна // Замежныя мовы. – 2016. - № 1. – С. 45 – 48.
 7. Воровщиков С. Г. Общеучебные умения содержания учебно-познавательной деятельности // Интернет-журнал "Эйдос". - 2007. - 30 сентября. http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-9.htm.
 8. Дзюба, И. А. Актуальные приемы работы в текстовом процессоре Microsoft Word: практикум [Электронный ресурс (CD-ROM)] / С. Н. Гринчук, И. А. Дзюба, О. В. Светличная; ГУО «Академия последипломного образования». Минск: АПО, 2018. – 44 с.
 9. Дзюба, И. А. Вебинар как форма дистанционного педагогического общения / И. А. Дзюба, О. А. Мешковская // ГУО «Академия последипломного образования». – Минск: АПО, 2018 – 51 с.
 10. Доронина, М.М. Использование различных форм международного сотрудничества в педагогической практике / М.М. Доронина // Замежныя мовы. – 2018. - № 1. – С. 59 – 59.
 11. Инструкция о порядке заполнения документов об образовании, приложений к ним, документов об обучении, учета и выдачи документов об обучении, учета и выдачи документов об образовании, приложений к ним, золотой, серебряной медалей, документов об обучении, утвержденная постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27.07.2011 № 194 (ред. от 08.06.2017);
 12. Катчанка, Н.У. Урок па англійскай мове па тэме “Ацэньваем газетны артыкул. Праца з газетай у X класе / Н.У. Катчанка // Замежныя мовы. – 2016. - № 4. – С. 34 – 37.
 13. Кодекс Республики Беларусь об образовании;
 14. Лавровский, А. Л. Создание иноязычной атмосферы на учебных занятиях по английскому языку (из опыта работы) / А. Л. Лавровский // Замежныя мовы. – 2019. – № 1. – С. 32–35.
 15. Леонов, В. Google Docs, Windows Live и другие облачные технологии / В. Леонов. – М.: Эксмо-пресс, 2014. – 304 с.
 16. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 674 (ред. от 29.09.2010);
 17. Облачные технологии и сервисы Веб 2.0 в образовании: учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / С. Н. Гринчук [и др.]; ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск: АПО, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM-совместимый компьютер; CD/DVD-дисковод; Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10; Adobe Reader.
 18. Образовательные стандарты общего среднего образования, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.12.2018 № 125;
 19. Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283 (ред. от 02.12.2019) (далее – Положение об учреждении общего среднего образования);
 20. Перечень документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности Министерства образования Республики Беларусь, структурных подразделений областных и Минского городского исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования и по делам молодежи, государственных организаций, подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, с указанием сроков хранения, установленный в приложении к постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2012 № 52 (ред. от 04.05.2019);
 21. Перечень документов, обязательных для ведения отдельными педагогическими работниками учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, установленный постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27.12.2017 № 164;
 22. Перечень мебели, инвентаря и средств обучения, необходимых для организации образовательного процесса учреждениями образования, реализующими образовательные программы общего среднего образования, утвержденный постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.06.2014 № 75 (в ред. от 16.10.2018);
 23. Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формы проведения выпускных экзаменов в 2020/2021 учебном году, утвержденный постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 18.06.2020 № 135;
 24. Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954 (ред. от 26.12.2018);
 25. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38 (ред. от 28.01.2019) (далее – Правила проведения аттестации);
 26. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 (ред. от 03.05.2018) (далее – Санитарные нормы и правила);
 27. Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (далее – Специфические санитарно-эпидемиологические требования);
 28. David Seymour & Maria Popova. 700 Classroom Activities: Instant Lessons for Busy Teachers/ David Seymour, Maria Popova. – Macmillan, 2017. – 137.
 29. Scrivener, Jim. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching / Jim Scrivener. – Macmillan, 2018. – 411 р. – р. 349-376.
 30. Sylvan Barnet, Hugo Bedau Critical Thinking, Reading, and Writing: A Brief Guide to Argument/ Bedford/St. Martin’s, Boston, 2014. – 577

Раздзелы сайта